බන්ධනාගාර රැඳවියන් බැලීමට ලබා දුන් දින වල වෙනසක්

මෙවර වෙසක් පොහොය දිනයේදී බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරනු ලබන විෂේශ වැඩසටහනක් හේතුවෙන් මෙම මස 18 වනදා රැදවියන්ට ඥාතියන් බැලීමට ලබා නොදෙන බව බන්දනාගාර මූලස්තානය පවසයි.

ඒ වෙනුවට 19 සහ 20 යන දින වලදී ඥාතීන් බැලීම සඳහා පහසුකම් ලබා දී ඇත.