පාසල්වල ආරක්ෂාව ගැන පැතිර යන කට කථාවලට රැවෙටන්න එපා

පදනම් විරහිතව පාසල්වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන කට කථාවලට නොරැවටෙන ලෙස පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.