සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරිනියන්ට සාරිය – ඔසරිය අනිවාර්යයි

රජයේ ආයතනවල සේවය කරන සියලුම නිලධාරිනියන්ට සාරිය – ඔසරිය අනිවාර්ය කර තිබේ.