විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත විවාදයේ දහතුන් වැනි දිනය අදයි

32

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත විවාදයේ දහතුන් වැනි වෙන් කළ දිනය (24) අදයි.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථවේ වැඩසටහන යටතේ අමාත්‍යාංශ තුනක වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැනේ. ඒ අනුව ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ, වැවිලි කර්මාන්ත සහ තිරසර සංවර්ධන හ වනජීවී යන අමාත්‍යාංශ වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව පෙ.ව.9.30ට ඇරඹේ.