විදේශ බලවේගයන් වලට මෙරටට ඇතුල්වන්න ඉඩ දෙන්න එපා මල්වතු අනුනාහිමියන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලයි