තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම දෙසැම්බර් 15 අවසන්

නාමයෝජනා කැඳවා ඇති පළාත් පාලන ආයතන 93 සඳහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම දෙසැම්බර් 15 මධ්‍යම රාත්‍රීයෙන් වන බව මැතිවරණ කොමිසම දැනුම් දෙයි‍.

මෙම දිනය නැවත දීර්ඝ නොකරන බවද එම කොමිසම දැනුම්දී තිබේ.