රොයිස් යළි රිමාන්ඩ්

23

එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන මීගමුව මහ නගර සභාවේ විපක්ෂ නායක රොයිස් ප්‍රනාන්දු මහතා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ.