ත්‍රස්තවාදය තුරන් කිරීමට නිරතුරුවම කැපවනවා – ජනපති කියයි