දළදා පෙරහැර සඳහා කප කැපීම හා රැගෙන යාම අද සිදු කරයි