පුද්ගලයින් 6 දෙනෙකුට මරු කැදවූ මහවස්කඩුව රිය අනතුර