ඇමරිකානු සංචාරක උපදේශනය පිළිබඳව රජයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්