අද (4) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (4) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.

 
මුදල ගැණුම් මිල විකිණුම් මිල
ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 114.19 119.40
කැනඩා ඩොලර් 118.46 123.12
චීන යුආන්   22.66   23.78
යූරෝ 178.85 185.53
ජපන් යෙන් 1.3380 1.3885
සිංගප්පූරු ඩොලර් 111.91 115.98
ස්ටර්ලිං පවුම් 203.47 210.30
ස්විස් ෆෑන්ක් 153.26 159.40
ඇමෙරිකානු ඩොලර් 151.55 155.35

 

මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග

 
මුදල් වර්ගය ප්‍රකාශිත මිල
බහරේන් ඩිනාර් රු: 407.37
කුවේට් ඩිනාර් රු: 509.75
ඕමාන් රියාල් රු: 399.14
කටාර් රියාල් රු: 42.20
සවුදි රියාල් රු: 40.98
යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් රු: 41.84