වැල්ලවායේ අනතුරකින් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

19