කාම්බෝජ රජ මාළිගයේ දී ජනපතිට රාජකීය පිළිගැනීමක්

13