විෂය පථ වෙනස් වු අමාත්‍යාංශ දෙකකට නව ආයතන ගැසට් කරයි

විෂය පථයන් වෙනස් කළ අමාත්‍යාංශ දෙකකට අදාළ නව ආයතන ඇතුළත් සංශෝධිත ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

පී.හැරිසන් අමාත්‍යවරයා යටතේ පැවති පශු සම්පත් සංවර්ධන විෂය, රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතාටත්, ඔහු යටතේ පැවති ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු විෂය පී.හැරිසන් මහතාටත් පැවරීමට ජනාධිපතිවරයා පසුගියදා තීරණය කළේය.

ඒ අනුව අදාළ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් කාර්යය භාර්යයන් ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.