පහසුවෙන් පරාජයට පත් කළ හැකි අපේක්ෂකයා ගෝඨාභයයි

18