රටේ අපේක්ෂාව තිබෙන පුද්ගලයා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ගෙන ඒම සැමගේ වගකීම