මේ දිනවල පවතින වැසි තත්වයත් සමඟ සුළගේ වේගය ඉහළ යා හැක