සූර්ය බල සංග්‍රාමයට උපදේශන සේවාවක් අද

සූර්ය බල සංග්‍රාම ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව මහජන උපදේශන සේවාවක් අද (06) දිනයේ පැවැත්වීමට සැළසුම් කර තිබේ.