විපක්ෂ නායක හා පොදු ජන පෙරමුණේ ජනපති අපේක්ෂක කතරගමට