තලාව අනාරක්ෂිත දුම්රිය මාර්ගයකදී දුම්රියක් වෑන් රථයක ගැටේ