ජ.වි.පෙ ජනපති අපේක්ෂකයා ලෙස අනුර කුමාර දිසානායක මහතා නම් කරයි