බත්තරමුල්ල දැඩි රථ වාහන තදබදයක්

බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අාසන්නයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් පවතින බව වාර්තා වෙයි. රාජගිරිය ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීම් සිදුවන හෙයින් මෙම රථ වාහන තදබදය පවතී.