හිටපු යුද හමුදාපතිට උසස් වීමක්

හිටපු යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා ජෙනරාල් නිලයට උසස් කර තිබේ.