ඉදිරි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ඉදිරිපත් වන්නේනම් තමන් කැමති