ඉදිරියටත් රට වෙනුවෙන් ඕනෑම සේවාවක් ලබා දීමට තමා සූදානම්