නොවැම්බර් මාසයෙන් පසු මෙරට ඩිජිටල් තාක්ෂණ විප්ලවයක් ආරම්භ වෙනවා