21 වන සියවසට සුදුසු ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ශ්‍රීලනිපයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා