බුද්ධිමතුන් දේශපාලඥයින්ට පමණක් රට බාර දී නිහඩව සිටීම සංවර්ධනයට බාධාවක්