සැමට ජීවත්විය හැකි ආර්ථිකයක් ගොඩනගනවා – ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රකාශයක්