ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 68 වන උපන්දිනය සැමරීමට සැරසෙයි