අමාත්‍යාංශ දෙකක් සඳහා නව ලේකම්වරු ජනපති විසින් පත් කරයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් අමාත්‍යාංශ දෙකක් සඳහා නව ලේකම්වරු පත්කර තිබේ.
ඒ අනුව විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගස්මුල්ල මහතා පත්කර තිබෙන අතර, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ඩග්ලස් නානායක්කාර මහතා පත්කර තිබේ.