මහින්දගේ ඉල්ලීමෙන් මහජන බැංකු කෙටුම්පත පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය කල් දමයි

මහජන බැංකු කෙටුම්පත පාර්ලිමෙන්තු විවාදය කල් දමා තිබේ

ඒ, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ කථානායකවරයාගෙන් කළ ඉල්ලීමක් සලකා බලමිනි.