2020 දී ශ්‍රීලනිපය ප්‍රමුඛ රජයක් පිහිටුවනවා – ජනපති කියයි