කළු ගං ඔය ස්වභාවික තත්වය වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ඉදිරියේදි ඇතිවිය හැකි ගැටලු