පාස්කු ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පහදයි