පාර්ලිමේන්තුව කල් යයි

පාර්ලිමේන්තුව සැප්තැම්බර් 17 දින දක්වා කල් තබා ඇත.

අවශ්‍ය තරම් රජයේ මන්ත්‍රීවරුන් නොමැති වීම මත මෙසේ පාර්ලිමේන්තුව කල් තබා ඇති බව වාර්තා වෙයි.