ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අද රැස්වෙයි

ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අද (11) යළි රැස්වීමට නියමිතය.
යෝජිත නව ව්‍යවස්ථා අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් විවාද කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක සභාව රැස්වීමට නියමිතව තිබේ