වරාය පිවිසුම් උපාය මාර්ගය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹෙයි