ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16

ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වැනි දින පවත්වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

එහිදී, නාමයෝජනා භාරගැනීම ඔක්තෝබර් මස 07 වැනි දින සිදුකරන බව එම කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කරයි.

මේ පිළිබඳ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කළේය.