තැබෑරුම් බලපත්‍ර ගෙන ඇති මැති ඇමතිවරුන්ගේ නම් ඉදිරිපත් කරන්න