අධිවේගී මාර්ගවල වේගය සීමා කරන්න

පවතින වර්ෂාවත් සමඟ අධිවේගි මාර්ගවල ගමන් ගන්නා රථවාහනවල වේගය පැයට කිලෝ මිටර් 60ක් දකවා සීමා කරන්නැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රියදුරන්ට දන්වා ඇත.