ලෝටස් පාර වසයි

ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ, ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.