අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට දුම්රිය වර්ජනයක්

අද (25) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති එකමුතුවද වැඩ වර්ජනයක නිරතවන බව නිවේදනය කළේය.