සජිත්ගේ කළුතර රැළිය ඇරඹේ

සජිත් පිළිගැනීම සඳහා වු කළුතර දිස්ත්‍රික් රැළිය මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.

මතුගම මහජන ක්‍රීඩාංගනයේ දී මෙය පැවැත්වෙනු ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකවරයා පිළිගැනීම සඳහා මේ වන විට විශාල පිරිසක් මතුගම ක්‍රීඩාංගනය වෙත පැමිණ තිබේ.