සිරිකොත සාකච්ඡා අරඹයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලු දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන් මේ වන විට සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානය වෙත පැමිණ තිබේ.