ජනාධිපතිවරණයේ වත්මන් තත්වය ගැන මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති පැහැදිලි කරයි