ළමුන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ජීවත් වීමේ අයිතිය හිමි යහපත් පරිසරයක් ඇති කරනවා