ශ්‍රී.නි.ප තීරණය ඇල්පිටිය ඡන්දෙන් පසු – මන්ත්‍රී තිලංග කියයි