සජිට එල්ලවන චෝදනා ගැන කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා කියයි